НАРЕДБА ЗА НАЧАЛНИЯ РАЗМЕР НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Г л а в а    п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1.(1) По реда на тази наредба се определя началния размер на цените
при наем на имоти – общинска собственост.
(2) Настоящата наредба не се прилага при определянето на цените при
отдаване под наем на ведомствени и резервни жилища на община Пловдив,
както и за цените при продажба на същите на правоимащи наематели.
Чл. 2. При провеждане на търг или конкурс, предназначен за хора с
увреждания, изразяващи се в трайно намалена работоспособност над 50%, и
кооперации на хора с увреждания, началната тръжна или конкурсна цена е в
размер на 50 % от размера, посочен в Приложение №1, представляващ
неразделна част от настоящата наредба. За заварените случаи на договори
с хора за увреждания за размер на наема следва да се счита 50% от
определения с Приложение №1 и Приложение № 2.
Чл. 3. За обекти, в които се извършва повече от една дейност, началния
размер на наема за целия обект се определя по най-високата стойност от
всички упражнявани дейности освен в случаите, когато различните дейности
се извършват в самостоятелно обособени и предназначени за това
помещения, въведени в експлоатация по съответния законен ред.
Чл. 4. Обектите, които са разположени на улици, ограничители на зони,
следва да се включват в зоната с по-висок размер на наема.
Чл. 5.(1) При нарушаване на условията на ползване на отдадения под наем
общински имот се събира обезщетение, равно на трикратния размер на
месечния наем за цялата ползвана площ, в следните случаи:
- за констатирани разширения на обекта извън указаната в договора площ
чрез незаконно завземане на общински имот;
- при промяна на вида на извършваната в обекта дейност без същата да е
съгласувана със съответните административни органи на община Пловдив.
(2) В случаите, когато общинските имоти се ползват без правно основание,
или при отпаднало такова, с изключение на обектите по чл. 120, ал. 4 от
ППЗТСУ /отменен/, се събира обезщетение в размер от една и половина до
три месечни наемни цени.
Чл. 6. Правилата на настоящата наредба се прилагат, доколкото в закон
или, подзаконов нормативен акт не е предвидено друго.

 

Г л а в а   в т о р а


НАЕМНИ ЦЕНИ

Чл. 7.(1) Наемните цени за общински недвижими имоти и движими вещи се
определят индивидуално във всеки конкретен случай, като размерът на
същите не може да бъде по-нисък от предвидения в Приложение №1 или 2 –
представляващи неразделна част от настоящата наредба, за срока на
ползване.
(2) Общинските недвижими имоти се отдават под наем по цени, определени в
Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящата наредба.
(3) За временни обекти, построени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120
от ППЗТСУ (отм.), за които има влязло в сила решение на Общински съвет –
Пловдив, по § 17, ал. 1 от Закона за устройство на територията, и
сключен договор за наем с община Пловдив, размерът на наемните цени се
определя в съответствие с Приложение №2, представляващо неразделна част
от настоящата наредба.
(4) При почасово отдаване под наем на зали и помещения в училища, детски
градини и обслужващи звена, извършено при спазване на установените
законови и подзаконови нормативни изисквания се заплаща наемна цена в
размер, определен съобразно Приложение №1, към настоящата наредба.

Актуализация на наемните цени при сключени договори за наем
Чл. 8.(1) В договорите за наем, които се сключват след влизането в сила
на настоящата наредба следва да бъде включена клауза за ежегодна
актуализация на наемната цена, при която е сключен договорът.
(2) Наемната цена по сключените договори се актуализира в случай, че
Индекса на потребителските цени, официално обявен от Националния
статистически институт, за месеца, следващ месеца, в който е подписан
наемния договор, спрямо същия месец на предходната година е завишен с 10
пункта.
(3) В случаите по ал.2 наемната цена по сключените договори се
актуализира с Индекса на потребителските цени – месечен, спрямо същия
месец на предходната година, по формулата ИПЦ,м (см пг)= 100,%,
официално обявен от Националния статистически институт, с изключение на
наемните цени, определени по реда на Закона за политическите партии.
(4) Актуализацията на цената се извършва с допълнително споразумение към
договора за наем.
Чл. 9. Община Пловдив извършва актуализация на действащите наемни
договори на общински имоти, и в следните случаи:
- при промяна вида на упражняваната в обекта дейност;
- при нотариално заверено прехвърляне собствеността на обекта;
- при встъпване на община Пловдив като страна по наемен договор.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ПО ВИДОВЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ
Наемни цени на гаражи и паркоместа

Чл.10. (1) Общински гаражи и паркоместа, разположени в сгради, се
отдават под наем по цени,определени в Приложение №1, на притежатели на
собствени моторни превозни средства.
(2) Размерът на наемната цена се намалява с 50 % от определения, в
съответствие с Приложение №1 размер, в случаите когато гаражи/паркоместа
се отдават под наем на хора с увреждания - притежатели на собствени леки
автомобили.

Наемни цени на помещения за здравни и спортни дейности
Чл. 11.(1) Наемната цена на общински имоти и съоръжения за спортни
дейности се определя по тази наредба, в случаите когато се отдават под
наем на спортни клубове (СК) по чл.11 и чл.12,ал.1 от Закона за
физическото възпитание и спорта, и спортни организации по чл.10,ал.2 от
ЗФВС.
(2) Определянето на наемната цена по ал.1 се извършва индивидуално за
всеки отделен случай, в съответствие с размерите, посочени в Приложение
№1 към настоящата наредба.
(3) При отдаване под наем на обособени части от спортни обекти, както и
на обособени части за обслужващи и спомагателни дейности, на юридически
и физически лица, извън определените в ал.1 се заплаща наемна цена по
Приложение №1 към настоящата наредба.
Чл.12.(1) Помещения, предназначени за здравни дейности се отдават под
наем по цени, определени в Приложение №1 към настоящата наредба.
(2) Лицата, ползващи преференции по чл. 102,ал.4 от Закона за лечебните
заведения, заплащат 10 % от определения наем по ал. 1.
Чл.13. Отдаването под наем на земеделски земи се извършва по цените,
определени в Приложение №3, представляващо неразделна част от настоящата
наредба.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ НАЕМНИ ЦЕНИ С ОГЛЕД НАЕМАТЕЛИТЕ
Наемни цени на помещения, отдавани под наем на политически партии,
Български червен кръст, организации на хора с увреждания и други
юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

Чл. 14.(1) Нежилищни имоти - частна общинска собственост се отдават под
наем за нуждите на общинските ръководства на политическите партии,
отговарящи на условията на Закона за политическите партии, като наемът
се определя при условията на Закона за политическите партии, и е в
размер на амортизационните отчисления, като към тях се добавят и
експлоатационните разходи, ако има такива, но не по-малък от размера,
определен в Приложение №1 към наредбата.
(2) В случаите, когато общински имоти или части от тях, предоставени за
ползване на политически партии и юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност за клубна база, се ползват за стопанска
дейност, за тях се заплаща наем в размер на 25% от определения в
Приложение №1 към наредбата, според вида на упражняваната стопанска
дейност. В случаите, когато в общински обекти се извършва диетично
хранене и хранене на социално слаби граждани за повече от 100 човека
дневно, съгласувано с общинската администрация, се заплаща 50 % от
дължимия наем по Приложение №1.
Чл.14. В случаите, когато се отдават под наем общински имоти по общия
ред на ЗОС (търг/конкурс), на политически партии, които не попадат в
хипотезите на чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП, началният минимален размер
на наемната цена се определя съобразно Приложение №1 към настоящата
наредба.
Чл.15. Наемната цена за помещения, при отдаването им под наем на
Българския Червен кръст и организациите на хора с увреждания е 50 % от
размера, определен в Приложение №1 към настоящата наредба.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. “Спортни обекти и съоръжения" са спортна инфраструктура – движими
и/или недвижими вещи и прилежащите към тях терени, предназначени за
трайно задоволяване на обществените потребности в областта на
физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на
спортни културни и други мероприятия.
§ 2. Под „юридически лица с нестопанска цел за общественополезна
дейност” следва да се разбират юридически лица с нестопанска цел, които
извършват дейности в някоя от следните насоки:
- развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското
общество, здравеопазването, образованието, науката, културата,
техниката, технологиите или физическата култура;
- подпомагането на социално слабите, на инвалидите или лицата,
нуждаещи се от грижи;
- подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;
- защитата на човешките права или на околната среда;
- други цели, определени със закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§. 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 6,ал. 2 от ЗМДТ, чл. 14,ал. 8 от ЗОС и § 37,ал. 4 от
ЗИД на ЗОС, чл. 8 във връзка с чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл.76,ал. 3 от
АПК.
§. 2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината и
кметовете на районите.
§. 3. Настоящата наредба започва да се прилага от първо число на месеца,
последващ влизането й в сила.
§. 4. Във всички приети от Общински съвет-Пловдив и действащи към
настоящия момент нормативни актове да бъде извършена замяна на следните
думи и изрази, както следва:
- навсякъде изразът „Тарифа за началния размер на наема на помещения и
терени – общинска собственост” да бъде заменен с „Наредба за началния
размер на наемните цени за имоти – общинска собственост”;
- навсякъде думата „тарифа/та” да се замени с „наредба/та”.
§. 5. Неразделна част от тази наредба са следните приложения:
Приложение № 1 – Тарифа за началния размер на наема на помещения и
павилиони – общинска собственост;
Приложение № 2 – Минимален размер на наемите за имоти – общинска
собственост;
Приложение № 3 – Тарифа за началния размер на наема за земеделски земи –
общинска собственост;
Приложение № 4 – Обхват на зоните, съобразно които се определя размера
на наемната цена за имоти – общинска собственост.