Съдържание на статията
НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Всички страници

Раздел VІ
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

Чл.44.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)
(1)Контрола за изпълнение на тази наредба се упражнява от Кмета на
Община Пловдив и/или упълномощен от него заместник кмет и/или от
кметовете на райони.
2. Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за
установяване на административни нарушения, съставени от длъжностни
лица, упълномощени да упражняват контрол по спазване изискванията на
наредбата със заповед на Кмета на Община Пловдив.
3. Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Пловдив
или упълномощен по съответния ред заместник кмет, въз основа на
съставените актове за установяване на административни нарушения.
4. Установяването на нарушенията по настоящата наредба, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва
по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.
5. Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане
в сила на наказателно постановление, с които нарушителят е наказан за
нарушение от същия вид.
6. При повторно нарушение от същия вид, размера на глобата или
имуществената санкция, наложена на виновното лице се удвоява.
(2) В дирекция „Търговски дружества и общински предприятия” се подържа
публичен регистър на всички обекти действащи по тази наредба, който се
актуализира ежемесечно. Публичния регистър се публикува и поддържа в
сайта на Община Пловдив.
Чл.45.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)
Разрешенията за ползване на общински имот издадени по реда на тази
наредба се отнемат със заповед на Кмета на Община Пловдив и/или
упълномощено от него лице:
- при неспазване на изискванията на настоящата Наредба;
- при неплащане на таксите за повече от два последователни месеца;
- при неизпълнени писмени нареждания на длъжностно лице или контролен
орган;
- при обществени нужди, налагащи това действие или започване на
процедура по прилагане на подробен устройствен план на съответната
територия.
- извършване на рекламна дейност от и върху преместваем обект, без
същата да е разрешена по реда и условията на Наредбата за рекламната
дейност.
Чл. 45а (Нов с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.) Разрешенията за
поставяне на преместваем обект върху общински имот издадени по реда на
тази наредба се отнемат със заповед на Кмета на Община Пловдив и/или
упълномощено от него лице:
- при неспазване на изискванията на настоящата Наредба;
- при обществени нужди, налагащи това действие или започване на
процедура по прилагане на подробен устройствен план на съответната
територия;
- извършване на рекламна дейност от и върху преместваем обект, без
същата да е разрешена по реда и условията на Наредба за реда за издаване
на разрешение и поставяне на рекламно-информационни елементи върху
недвижими имоти на община Пловдив;
- при отпадане на правното основание за издаване на разрешението за
поставяне;
- в случай, че не отговарят на правилата и нормативите за устройство на
територията;
- когато обекта не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1, 2,
3, 4, 5 и ал.3, т.1 от ЗУТ;
- при отнемане на издадено разрешение за ползване на общински имот,
поради наличие на някое от основанията по чл.45 от Наредбата.
Чл.46.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) (1)
Преместваеми обекти минали или настоящи, поставени в отклонение на
изискванията на настоящата наредба се премахват :
1. Когато са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото
разрешение;
2. Са поставени в чужд имот без правно основание или отпаднало правно
основание;
3. Не отговарят на правилата и нормите за устройство на територията;
4. Не отговарят на изискванията на чл.169, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 6 от
ЗУТ
5. Представлява реклама, забранена със закон или поставена в отклонение
на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Пловдив
6. Срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;
7. Срокът на разрешението за ползване на общински терен е изтекъл;
8. Не отговаря на изискванията на настоящата Наредба;
(2) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват с констативен
акт, който се връчва на собствениците (ползвателите) на обектите. В
тридневен срок от връчването, същите могат да подадат възражение.
(3) При постъпило възражение, Кметът на Общината, Кметът на района или
упълномощено от тях лице, се произнася с писмено мотивирано решение по
него.
(4) При неподаване на възражение или отказ за преразглеждане на
констативния акт, Кметът на Община или Кмета на района издават заповед
за премахване на обекта.
(5) Когато собственика на обекта по ал.1, поставен в чужд имот, е
неизвестен, констативния акт и заповедта за премахване се връчват на
собственика на имота. В този случай собственика на имота е задължен да
го премахне за своя сметка в указания в заповедта срок.
(6) Когато собственика(ползвателя) на обекта по ал.1, поставен върху
имот – общинска собственост, е неизвестен, констативния акт и заповедта
за премахване се поставят на видно място върху обекта в присъствието на
двама свидетели, на определените за това места в сградата на общината
или района и се публикуват в интернет страницата на Община
Пловдив(съответния район).
(7) Със заповедта се определя срок за премахване и се уведомяват
експлоатационните дружества, доставчици на ток и вода, да прекратят
доставките до определения за премахване обект.
(8) При неспазване на срока за премахване, обектът се премахва
принудително със съдействието на полицията, по ред определен от Кмета на
общината (района) за сметка на собственика (ползвателя) на обекта.
(9) Материалите и вещите, налични след премахване на обекта, се
съхраняват на определено от Община Пловдив или района място, като
собственика на обекта дължи обезщетение в размер, определен в заповедта
за премахване, за охраната им. За наличните материали и вещи се съставя
протокол, в който същите се описват подробно по количество и вид, като в
протокола се вписват направените разходи по премахването на обекта и
пренасянето на материалите и вещите.
(10) При неизвестен собственик материалите по преходната алинея при
изтичане на едногодишен срок, същите стават собственост на Община
Пловдив (района) на основание чл.89 ал.1 от Закона за собствеността. За
вещи, подлежащи на бърза развала или охраната на които изисква големи
разходи, се прилага чл.89 ал.2 от Закона за собствеността и същите се
продават. Ако в едногодишния срок, собственикът поиска предаване на
материалите и вещите, същият дължи обезщетение в размер на 10% от
стойността им и разходите по пренасянето и пазенето им.
(11) При известен собственик, материалите и вещите по ал.9, стават
собственост на Община Пловдив (район) след изтичане на петгодишен
давностен срок, на основание чл.80 от Закона за собствеността.
Чл.47.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) (1).
Наказва се с глоба от 200 до 500 лв., ако не подлежи и на по-тежко
наказание, търговец или ползвател на преместваем обект, който:
1. Постави преместваем обект в нарушение настоящата Наредба;
2. Съзнателно извърши действия по непредоставяне или възпрепятстване
проверка на длъжностно лице;
3. Не изпълни писмено нареждане на длъжностно лице за явяване и
предоставяне на необходимите писмени документи за извършване на
проверка.
4. Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка
нанесените повреди след премахване на преместваемия обект.
(2). Наказва се с глоба от 1000 до 1500 лв., ако не подлежи на по-тежко
наказание, търговец или ползвател на преместваем обект, който наруши чл.
11 т. 7 от тази Наредба.
(3). При повторно нарушение глобите по предходните два члена се
удвояват.
Чл.48.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) За
поставяне на преместваем обект без одобрена схема за разполагане или
такива с изтекъл срок, на нарушителите се налага глоба или имуществена
санкция в размер от 100 до 300 лв.
Чл.49.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)
Търговец или ползвател на преместваем обект , който не изпълни заповедта
за премахване на преместваем обект и в едномесечен срок от влизането й в
сила не освободи общинския имот, се наказва с глоба или имуществена
санкция от 400 до 500 лева.
Чл.50.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) За
нарушаване на разпоредбите на тази наредба на физически лица се налагат
глоби в размер от 500 до 5 000лв., а на едноличните търговци и на
юридически лица – имуществена санкция в размер от 100 до 50 000лв.
Чл.51.(Преномерирана и изм. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)
Длъжностни лица, които не изпълняват и/или нарушават настоящата наредба
се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв.

Раздел VIІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Преномерирана с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)

§ 1. Тази наредба отменя действащата Наредба за реда и условията за
извършване на търговска дейност и за поставяне на преместваеми
съоръжения за търговска дейност на територията на Община Пловдив,
Приложение към Решение № 352, взето с Протокол № 27 от 18 октомври 2001
г., изм. и доп. с Р. № 97, Пр. № 4 от 11 март 2004 г., Р. № 432, Пр. №
23 от 17 ноември2004 г., изм. с Р. № 433, Пр. № 23 от 17 ноември 2004
г.,доп. с Р. № 525, Пр. № 26 от 21 декември 2004 г., изм.с Р. № 74, Пр.
№ 8 от 14 април 2005 г., Р. № 359, доп.,Пр. № 16 от 2 септември 2006 г.,
изм. и доп. с Р. № 345,Пр. № 19 от 30 октомври 2008 г, изм. и доп. с Р.
№ 42, взето с Пр. № 3 от 12. 02. 2009 г. върнато за ново разглеждане от
Областния управител на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, изм. и доп. с
Р. №86 взето с протокол №5 от 05.03.2009г
§ 2. В двумесечен срок от приемането на настоящата наредба Кмета на
Община Пловдив и/или Кметовете на съответните райони внасят за
разглеждане в Общински съвет-Пловдив зоните за търговия в имоти публична
общинска собственост.
§ 3. В тримесечен срок от приемане на настоящата наредба, Кметовете на
райони и главните архитекти на съответните райони са длъжни да приведат
всички издадени до момента разрешителни за ползване на общински терени и
схеми за разполагане на преместваеми обекти съгласно изискванията на
настоящата наредба.
§ 4. Главният архитект на Община Пловдив може по изключение да допусне
промяна в схемата и да одобри отделна схема за разполагане на
преместваеми обекти във връзка с възникнали обществени или други
конкретни нужди. (панаири, изложбени площи и др.) спазвайки
изискванията на настоящата Наредба.
§ 5. Изпълнението на тази наредба се възлага на Кмета на Община Пловдив
или упълномощен от него зам.-кмет, кметовете на райони, Главния архитект
на Община Пловдив и главните архитекти на районите. В срок от един месец
след приемането на Наредбата със заповед на кмета съгласно чл.15 се
определят длъжностните лица, които ще упражняват контрола и техните
задължения.
§ 6. Съществуващи обекти, които са с изтекъл срок на разрешението за
ползване на имот общинска собственост не са включени в новите схеми,
подлежат на премахване от районните администрации по реда, посочен в
чл.57а от ЗУТ.
§ 7. При повече от един кандидат за едно място по схемите се провежда
търг или конкурс по реда, предвиден в Наредба по чл.8 от Закон за
общинската собственост /ЗОС/ организиран от отдел „Стопанки дейности и
реклама” със специална заповед.
§ 8. Образеца на заявлението за разполагане на преместваем обект,
разрешението за ползване на общински терен за разполагане на преместваем
обект и разрешението за поставяне на преместваем обект се одобряват със
заповед на Кмета на Община Пловдив.
§ 9. Издадените разрешения за поставяне на преместваем обект и
разрешението за ползване на общински терен се получават от заявителя в 7
дневен срок след изтичане срока за издаването им. След този срок
неполучените разрешения за поставяне на преместваем обект и разрешение
за ползване на Общински терен се обезсилват и преписките по заявлението
се прекратяват.
§ 9. Настоящата наредба е приета с решение на Общински съвет – Пловдив №
226, взето с Протокол № 11 от 11. 06. 2009 г. и започва да се прилага от
първо число на месеца, последващ влизането и в сила.
§10(Нов с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) За стационарни
преместваеми обекти и обекти за разпространение на периодичен печат и
колонен тип телефонни кабини, разположени съгласно изискванията на чл.56
от ЗУТ и/или друг ред установен с наредба на Общински съвет Пловдив, не
се прилагат изискванията на раздел V за провеждане на търг или конкурс.
За да бъде издадено разрешение за ползване на общински терен по
условията на настоящата наредба е необходимо схемите за разполагане на
по-горе цитираните преместваеми обекти да отговарят на изискванията на
настоящата наредба.
§11(Нов с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.; Изм. с Р. № 440, Пр. № 31
от 25.11.2010г.) Разполагане на преместваеми обекти в сгради – общинска
собственост се извършва сред провеждане на търг или конкурс за
определяне на ползвател, без да се изисква одобрена по съответния ред
схема за разполагане на преместваемия обект. За преместваеми обекти,
които са поставени след провеждане на търг или конкурс, разрешението за
поставяне е със срок до 5 години.
§12(Нов с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Община Пловдив актуализира
действащите разрешения за ползване на общински терен за разполагане на
преместваеми обекти, както следва:
1) при промяна вида на упражняваната в обекта дейност;
2) при промяна на ползваната площ на обектите върху общински терени,
извършени съгласно изискванията на ЗУТ и настоящата Наредба.
3) при нотариално заверено прехвърляне собствеността на преместваемия
обект, разположен съгласно изискванията на чл.56 от ЗУТ и/или друг ред
установен с наредба на Общински съвет - Пловдив. В този случай не се
прилагат изискванията на раздел V за провеждане на търг или конкурс.
4) при промяна на тарифата за началния размер на таксата.
§13(Нов с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.; Изм. и доп. с Р. № 148,
Пр. № 12 от 13.05.2010г.) За временни обекти, разположени на имоти
общинска собственост по отменения чл.120 ал.4 от ППЗТСУ(отменен),
получели статут по §17 ал.1 от ЗУТ с решение на Общински съвет –
Пловдив, Кмета на Община Пловдив и/или Кмета на съответния район издава
разрешение за ползване на общински терен със срок до реализирането на
строежите, предвидени с действащ подробен план, но не по-дълъг от 5
години, след решение на Общински съвет Пловдив.
§14(Нов с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.) Под леки преместваеми
слънцезащитни устройства с подвижна отваряема конструкция следва да се
разбират такива съоръжения, които не са трайно закрепени към поземления
имот. Нетрайно закрепени са тези обекти, за които не се изисква
индивидуален проект, одобрен по съответния ред, и които са закрепени към
поземления имот само с анкерни болтове.
§15(Нов с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.) За преместваеми обекти
следва да се считат тези, които изпълняват следните условия:
- да бъдат изпълнени от лека метална или друга сглобяема конструкция,
без монолитно изпълнени елементи, която може да бъде демонтирана;
- връзката с терена да не бъде монолитна, а да се изпълни с
демонтируеми анкерни болтове и метални планки на заварки.
§16(Нов с Р. № 440, Пр. № 31 от 25.11.2010г.) За неуредените в
настоящата наредба въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на територията на Република България.