Съдържание на статията
НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Всички страници
Приложение № 1 към Решение № 226,
Взето с Протокол № 11 от 11. 06. 2009 г.

НАРЕДБА
ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ
ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.; Изм. и доп. с Р. №
148, Пр. № 12 от 13.05.2010г.; Изм. и доп. с Р. № 440, Пр. № 31 от
25.11.2010г.

Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Тази наредба определя реда и условията за поставяне, ползване и
премахване на преместваеми обекти /ПО/ на територията на гр. Пловдив, в
съответствие с чл.56 на Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и реда
и начина за отдаване под наем на служебни паркоместа.
(2).(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Преместваеми
обекти, по смисъла на тази наредба, са преместваеми увеселителни обекти,
преместваеми обекти за търговска и други обслужващи дейности -
павилиони, кабини, маси, преместваеми обекти за местодомуване на МПС,
както и други елементи на градското обзавеждане (заслони за пътници,
разположени на спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни
тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, телефонни кабини, фонтани,
часовници и др.), които не са трайно прикрепени към земята.
(3).(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Разпоредбите на
тази наредба важат съответно и за поставянето на преместваеми обекти и
съоръжения към временни открити паркинги и зони за кратковременно
паркиране, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и
други подобни открити обекти, разрешени по реда на чл. 55 от ЗУТ.
(4).(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Преместваеми
обекти, свързани със събиране на подписки и други обществени и
политически прояви, благотворителни и спортни мероприятия, в които
Община Пловдив е съорганизатор се разрешават по схема, одобрена от
главния архитект на Община Пловдив и разрешението за ползване на
общински имот за такъв вид прояви и мероприятия се издава по реда на
Наредбата за обществения ред и за тях не се заплаща такса за поставяне и
ползване на общински имот.
(5). Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените и
строителните правила за безопасност, и за формиране на благоприятна
жизнена среда, и добър естетически облик на Община Пловдив.
(6). С Наредбата се определят устройствените изисквания при поставяне на
преместваеми обекти на територията на Община Пловдив, правомощията на
административните органи на районите и Община Пловдив, относно реда за
издаване на разрешения за поставяне на заинтересованите лица, режима на
ползване на обектите и заплащане на дължимата цена.
(7). Преместваемите обекти по тази наредба не представляват недвижими
имоти, не се нанасят в кадастралната карта, не се записват в
кадастралните регистри, а за удостоверяването на правото на собственост
или други права върху тях не се издават актове, подлежащи на вписване в
имотния регистър
Чл.2. С тази наредба се въвежда разрешителен режим за ползване на
поземлен имот общинска собственост за разполагане на преместваеми
обекти.
Чл.3. Не са предмет на регламентиране чрез тази Наредба:
- Преместваеми обекти, разположени в УПИ, определени за пазари, както и
търговската дейност, регламентирана с Правилника за дейността на ОП
“Общински пазари”.
- Рекламно-информационни елементи /РИЕ/, регламентирани с Наредба за
рекламната дейност на Община Пловдив, освен в случаите, когато те
представляват леки преместваеми слънцезащитни устройства, с подвижна
отваряема конструкция като чадъри; сенници, разположени върху масите за
открито сервиране.
- (Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.)Преместваеми
обекти, разположени върху имоти общинска собственост отдадени на
концесия
- Временни обекти по отменения чл.120 ал.4 от ППЗТСУ(отменен)
Чл.4.(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Преместваемите
обекти могат да се поставят в поземлени имоти: собственост на държавата,
общината, физически или юридически лица, върху тротоари, площади и други
свободни имоти общинска собственост с друго обществено предназначение,
като с това не трябва да се затруднява общественото ползване на
терените, върху които те се поставят, както и да се застрашава здравето,
живота и безопасността на гражданите и други техни права.

Раздел ІІ
ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.5. Преместваемите обекти могат да бъдат:
(1). По начин на поставяне:
1. Стационарни – които заемат постоянно съответната площ за определен
срок;
2. Мобилни – които се монтират в началото и се прибират след края на
работния ден - колички, стойки, маси, щендери и други подобни;
(2). По времетраене на ползване:
1. Месечни и годишни – преместваеми обекти за търговия със срок на
ползване от 1 месец до 5 години;
2. Кампанийни и сезонни – преместваеми обекти за провеждане на
краткотрайни обществени и атракционни мероприятия, върху терени
общинска собственост, за период не по-дълъг от тридесет дни, както и за
традиционни продажби (мартенски и коледни);
(3). По вид:
1. Самостоятелни търговски обекти;
2. Преместваеми обекти към търговски обекти - хладилни витрини, маси за
открито сервиране, тенти, чадъри, автомати за напитки и други;
3. Преместваеми обекти за местодомуване на леки моторни превозни
средства;
4. Преместваеми обекти за разпространение на периодичен печат и колонен
тип телефонни кабини;
5.(Изм. и доп. с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Елементи на
градското обзавеждане – заслони за пътници, разположени на спирки на
градския транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на
отпадъци, чешми, фонтани, часовници и елементи на обществената
инфраструктура, детски атракционни съоръжения, подиуми, преместваеми
декоративни огради с височина до 70 см. и др.;
6.(Нова с Р. № 119, Пр. № 11 от 22.04.2010г.) Преместваеми обекти и
съоръжения към временни открити паркинги и зони за кратковременно
паркиране
Чл.6. (1) Преместваемите обекти трябва:
1. да отговарят на нормите за безопасност;
2. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;
3. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
4. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на
действащото законодателство;
5. да не застрашават безопасността на движение по улиците;
6. стационарните обекти да не са поставени върху съоръжения на
инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно
действащата нормативна уредба;
8. да не са поставени върху части от входове на жилищни и обществени
сгради или в непосредствена близост до тях, както и в подколонни
пространства, както и да препятстват нормалното ползване на съседни
сгради, преместваеми обекти и рекламни елементи;
(2). В поземлени имоти с приложен застроителен план не се допуска
поставяне на преместваеми обекти, с изключение на елементи на градското
обзавеждане в случай, че се надхвърлят установените за устройствената
зона Плътност и Кинт на застрояване.
(3). Не се допуска поставяне на открити щандове и маси за сергийна
търговия извън границите на определените пазари, с изключение на такива
с кратковременен характер, във връзка с честване на официални национални
и/или религиозни празници и традиции – коледни, новогодишни, мартенски и
други.