„ЕЛ ЕМ СИ” ЕООД, гр. Пловдив е основана през 2006 г. като дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност - независим строителен надзор в проектирането и строителството. Регистрирано е с решение на Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 4169/2006 г. със седалище гр. Пловдив и адрес на управление: ул. „Явор” № 11, представлявано от управителя инж. Атанас Петров Василев. .

Основният предмет на дейност на фирмата са строителен надзор, оценяване съответствието на инвестиционните проекти в строителството, консултантска дейност, управление на инвестиционни проекти.

Фирмата има издаден Лиценз № ЛК – 000622/ 22.07.2008 г. от МРРБ за извършване на гореописаните дейности и застрахователна полица за дейността си.

„ЕЛ ЕМ СИ” ЕООД обединява висококвалифицирани специалисти, доказали в дългодишната си практика своя професионализъм - архитекти, конструктори, ВиК инженери, инженери пътно строителство, геодезисти, електроинженери, технолози, геолози и др., което гарантира качествено и професионално обслужване.