Извършване на прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация (чл. 166 (Изм. ДВ, бр. 65 от 2003 г.) , ал.(1), т.2

  • Осигуряване на изходни данни от Кадастър (подземен и надземен)
  • Осигуряване на изходни данни и предварителни договори за присъединяване от Експлоатационни предприятия - Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, "Напоителни системи", ГУП.
  • Осигуряване на визи за проектиране от общински администрации
  • Съгласуване на проектната документация с Експлоатационни предприятия Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, "Напоителни системи", ГУП и СДКО(специализирани държавни контролни органи ) - РИОКОЗ, ПАБ, ДНСК, Общински администрации, Зелени системи и др.