Оценка на съответствието на инвестиционните проекти


Тази дейност е регламентирана от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и наредбите към него и представлява лицензирана оценка за съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите на база на която ще получите Разрешение за строеж. Ние: 

  
  • Подпомагаме възложителя при подготовка на необходимата изходна информация за извършване на бъдещо проектиране.
  • Консултирамe Възложителя за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
  • Отговаряме за прилагането и спазването правилата и нормативите за устройство на територията съгласно изискванията по чл.169, ал.1 и ал. 2, чл.169а и 169б от ЗУТ при съгласуване на инвестиционните проекти.
  • Отговаряме и следим за взаимната съгласуваност между частите на проекта, както и за пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления.
  • Изготвяме комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.