Строителен надзор

Тази дейност е регламентиране от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и наредбите към него. Строителен надзор ще Ви гарантира контрол по качественото и законосъобразно изпълнение на строежа, както и въвеждането му в експлоатация. Ние:

  • Упражняваме строителен надзор, като отговаряме за законосъобразно започване на строежите;
  • Следим за пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;
  • Следим за коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от ЗУТ;
  • Отговаряме за спазването на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Отговаряме за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
  • Отговаряме за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България;
  • Осигуряваме въвеждането на готовия строеж в експлоатация;