В списъка на „ЕЛ ЕМ СИ” ЕООД са включени правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността „Консултант – оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор”, а именно:

  • изготвяне на Оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и пълно съдействие пред заинтересованите експлоатационни дружества (НЕК, ВиК и др.), Службата по ”Пожарна безопасност и спасяване” за издаване на Разрешение за строеж;
  • подготовка за откриване на строителната площадка, определяне на строителна линия и ниво;
  • упражняване на непрекъснат строителен надзор по изпълнението на строежа относно спазването на изискванията към строежите, съгласно чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
  • изготвяне на всички актове по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до завършване и въвеждане в експлоатация на строежа;
  • съставяне на Констативен акт, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор и пълно съдействие към заинтересованите експлоатационни дружества (НЕК, ВиК и др.), Службата по ”Пожарна безопасност и спасяване” и ДНСК за провеждане на приемателна комисия и издаване на разрешение за ползване;
  • съставяне на технически паспорт след завършване на строежа, съгласно чл. 176а от ЗУТ.